Rumos da economia deixam brasileiros mais otimistas